Hoe wordt toegezien of aan de verschillende aan de Wtza-vergunning verbonden voorwaarden met betrekking tot goede zorg, de interne toezichthouder, de cliëntenraad, correct declareren en een transparante financiële bedrijfsvoering wordt voldaan?

Een instelling moet bij het aanvragen van de vergunning aan het CIBG de juiste gegevens verstrekken (en ervoor tekenen), waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan. Op basis hiervan wordt de vergunning afgegeven of geweigerd.

IGJ houdt toezicht op de naleving van de voorwaarden voor goede zorg, de eis van een interne toezichthouder en de eis van een cliëntenraad en heeft hiervoor haar eigen toezichthoudende bevoegdheden op grond van de Wkkgz, Wtza en Wmcz 2018.

NZa houdt toezicht op de naleving van correct declareren en de eisen van een transparante financiële bedrijfsvoering en heeft hiervoor ook haar eigen toezichthoudende bevoegdheden op grond van de Wmg.

Op grond van de Wtza kunnen IGJ en NZa gevraagd en ongevraagd informatie aan de minister/CIBG verstrekken ten behoeve van de weigering of intrekking van de vergunning. De minister/CIBG kan de vergunning intrekken als blijkt dat sprake is van één van de in de Wtza opgenomen intrekkingsgronden.