Moet een kleine instelling die Zvw-/Wlz-zorg verleent of doet verlenen en de grens van meer dan tien zorgverleners overschrijdt meteen aan de eis van een interne toezichthouder voldoen?

Een kleine instelling die Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen en na 1 januari 2022 de drempel van meer dan tien zorgverleners Zvw-/Wlz-zorg overschrijdt en pas daardoor vergunningplichtig wordt, moet binnen zes maanden na die overschrijding een vergunning hebben aangevraagd. Op het moment van aanvraag van de Wtza-vergunning, moet de instelling voldoen aan de eisen met betrekking tot een interne toezichthouder.
Dan moet bij een rechtspersoon uit de statuten en bij een niet-rechtspersoon (bv. eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap) uit een schriftelijke regeling blijken dat aan de eisen die zijn gesteld aan de interne toezichthouder is voldaan.

Let op:

In het Uitvoeringsbesluit Wtza is geregeld welke categorieën van zorgaanbieders zijn uitgezonderd van de eis van een interne toezichthouder. Zie hiervoor de vraag ‘Voor wie geldt de eis van een interne toezichthouder’.