Moet ik als vergunningplichtige instelling eisen stellen aan mijn onderaannemers?

Op grond van de Wkkgz is de instelling eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van zowel het eigen personeel als het ingehuurde zorgpersoneel (onderaannemers, ZZP’ers) en vrijwilligers.

Met ingehuurd zorgpersoneel is de instelling daarom verplicht om schriftelijk in een overeenkomst de (wettelijke) regels die op de instelling van toepassing zijn en eventueel eigen aanvullende regels en afspraken vast te leggen. In ieder geval zijn de onderstaande afspraken opgenomen:

  • de eisen, regels en uitgangspunten die op u als hoofdaannemer van toepassing zijn
  • toetsing van de kwaliteit van zorg: hoe, wanneer, in welke frequentie
  • gebruik van de geldende klachtregeling, procedure incidenten melden, meldcode huiselijk geweld e.d.

Beide partijen moeten deze overeenkomst ondertekenen. De IGJ houdt toezicht op de naleving van deze verplichting. Als de onderaannemer zich niet aan de Wkkgz houdt, spreekt de IGJ de hoofdaannemer hierop aan. De hoofdaannemer is namelijk bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn onderaannemers.