Voor wie geldt de eis van een interne toezichthouder?

De eis van een interne toezichthouder is verbonden aan de doelgroep die ook over een vergunning moet beschikken. Dit betekent dat de zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht, ook zijn uitgezonderd van de eis van een interne toezichthouder.

In het Uitvoeringsbesluit Wtza staan de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de eis van een interne toezichthouder. De volgende zorgaanbieders zijn uitgezonderd van de eis van een interne toezichthouder:

 • de zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht
 • academische ziekenhuizen
 • instellingen die zijn aangewezen als private instelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden op grond van de Wet forensische zorg
 • particuliere inrichtingen als bedoeld in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 • instellingen waar cliënten verblijven waarvan de zorg uitsluitend wordt bekostigd uit een pgb, indien de meerderheid van de zeggenschap in de dagelijkse of algemene leiding van die instelling is belegd bij de cliënten die in die instelling verblijven, hun wettelijke vertegenwoordigers of bloed- of aanverwanten (ouderinitiatieven)
 • instellingen die in de regel met tien of minder zorgverleners zorg verlenen of doen verlenen
 • instellingen waarin cliënten niet gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven en die in de regel met vijfentwintig of minder zorgverleners zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz of de Zvw (doen) verlenen indien geen sprake is van:
  • medisch specialistische zorg; of
  • persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging