Voor wie geldt de meldplicht?

De meldplicht in de Wtza richt zich op zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. Het gaat om zowel solisten als instellingen, zowel hoofdaannemers als onderaannemers. Het gaat bij solisten niet alleen om de solistisch werkende zorgverleners, maar ook om de zorgverlener die in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent en niet in dienst is van die instelling.

Het gaat om zorgaanbieders die zorg als bedoeld in de Wkkgz (doen) verlenen.

 • Zvw-zorg (waaronder de zorg die wordt bekostigd vanuit een Zvw-pgb)
 • Wlz-zorg (waaronder de zorg die wordt bekostigd vanuit een Wlz-pgb)
 • Andere zorg, zoals alternatieve zorg, en zorg zijnde niet Wlz- of Zvw-zorg alsmede handelingen met een ander doel dan het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de cliënt, zoals cosmetische zorg

Zie voor de zorg die onder de Wkkgz valt onder meer de handreiking over de Wkkgz.

Hiermee is het zorgbegrip in de Wkkgz heel breed.

Meldplicht in de Jeugdwet

De meldplicht in de Jeugdwet richt zich ook op zowel nieuwe als bestaande jeugdhulpaanbieders. Bij de jeugdhulpaanbieders gaat het om zowel solistisch werkende jeugdhulpverleners als een natuurlijke persoon die, een verband van natuurlijke personen dat of een rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Onder de Jeugdwet gaat het om aanbieders die jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet verlenen. Dit betreft onder andere jeugdhulpaanbieders die vanuit een jeugdhulp-pgb worden bekostigd.

De meldplicht is niet van toepassing op aanbieders die uitsluitend diensten verrichten die onder de reikwijdte van de Wmo 2015 vallen en niet daarnaast ‘zorg’ of ‘jeugdhulp’ verlenen.

In het Uitvoeringsbesluit Wtza staan de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de meldplicht. De categorieën van jeugdhulpaanbieders die zijn uitgezonderd van de meldplicht in de Jeugdwet, worden geregeld in het Besluit Jeugdwet (de wijziging van het Besluit Jeugdwet is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wtza).

De volgende aanbieders zijn uitgezonderd van de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders:

 • aanbieders van uitsluitend Wlz-vervoer, schoonmaak, verstrekken eten/drinken, verstrekken kleding, leveren roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen
 • regionale ambulancevoorzieningen die zijn aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening op grond van de Wet ambulancezorgvoorzieningen
 • apotheken, indien de apotheker die belast is met de leiding van de apotheek is ingeschreven in het register op grond van de Geneesmiddelenwet
 • de militair geneeskundige dienst
 • Sanquin
 • ggd-en en gemeenten
 • zorgaanbieders die uitsluitend bevolkingsonderzoek verlenen met vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek
 • zorgaanbieders (weefselbanken) die uitsluitend lichaamsmateriaal in ontvangst nemen na verkrijging, of bewerken, preserveren, bewaren of distribueren en daartoe beschikken over een erkenning op grond van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
 • abortusklinieken met vergunning op grond van de Wet afbreking zwangerschap
 • inrichtingen als bedoeld in de Penitentiaire beginselenwet
 • instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in de Wet forensische zorg
 • inrichtingen als bedoeld in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

De volgende aanbieders zijn uitgezonderd van de meldplicht voor bestaande zorgaanbieders:

 • bovenstaande lijst uitzonderingen voor de meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders
 • zorgaanbieders die op 1 januari 2022 in het LRZa staan
 • zorgaanbieders die voor 1 juni 2022 de jaarverantwoording over verslagjaar 2021 openbaar hebben gemaakt via het CIBG of die vanwege zeer bijzondere omstandigheden formeel om coulance hebben verzocht

De volgende aanbieders zijn uitgezonderd van de meldplicht voor nieuwe jeugdhulpaanbieders:

 • jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp leveren die bestaat uit het vervoer van een jeugdige
 • gemeenten

De volgende aanbieders zijn uitgezonderd van de meldplicht voor bestaande jeugdhulpaanbieders:

 • jeugdhulpaanbieders die uitsluitend jeugdhulp leveren die bestaat uit het vervoer van een jeugdige
 • gemeenten
 • de jeugdhulpaanbieders die voor 1 juni 2022 de jaarverantwoording over verslagjaar 2021 openbaar hebben gemaakt via het CIBG of die vanwege zeer bijzondere omstandigheden formeel voor 1 april 2021 om uitstel hebben verzocht