Zijn er eisen gesteld aan de inhoud van de jaarverantwoording?

Inhoud jaarverantwoording verslagjaar 2021

Voor de inhoud van de jaarverantwoording over het verslagjaar 2021 is het model gepubliceerd.

Inhoud jaarverantwoording verslagjaar 2022

De inhoud van de openbare jaarverantwoording over het verslagjaar 2022 is nader uitgewerkt in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. De jaarverantwoording bestaat voor zorgaanbieders uit drie onderdelen:

  1. een financiële verantwoording;
  2. controleverklaring van de RA- of AA- accountant, overige gegevens, bestuursverslag en verslag van de interne toezichthouder; en
  3. beantwoording van een basisindicatoren vragenlijst.

Hieronder wordt per onderdeel kort ingegaan op een aantal hoofdregels en uitzonderingen. Voor meer specifieke informatie over uw individuele situatie verwijzen wij u naar de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

1. Financiële verantwoording

Standaard: een jaarrekening conform de modellen in bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. In deze modellen wordt onderscheid gemaakt naar omvang van de zorgaanbieder.

Personenvennootschap (een vof, maatschap en cv): een balans en staat van baten en lasten conform modellen in bijlage 2 Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Eenmanszaken: financiële ratio’s, zoals de liquiditeit en solvabiliteit, conform het model van bijlage 3 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Zorgaanbieders die die op grond van de Provinciewet of de Gemeentewet al jaarstukken opstellen of abortusklinieken die een subsidie ontvangen op grond van de Wet afbreking zwangerschap maken de jaarrekening openbaar die zij op grond van die wet- en regelgeving dienen op te stellen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

2. Bij de financiële verantwoording te voegen informatie

In de Regeling openbare jaarverantwoording WMG worden ook regels gesteld over de inhoud van de bij de financiële verantwoording te voegen informatie.

De bij de financiële verantwoording te voegen informatie bestaat voor de meeste (middel)grote zorgaanbieders en abortusklinieken uit:

  1. een controleverklaring van een RA- of AA-accountant;
  2. overige gegevens (vergelijkbaar met artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek);
  3. een bestuursverslag;
  4. een verslag interne toezichthouder.

De meeste kleine zorgaanbieders zijn uitsluitend verplicht om een verslag interne toezichthouder openbaar te maken, indien zij over een Wtza-vergunning beschikken en aan de eis van een interne toezichthouder moeten voldoen.

3. Beantwoording basisindicatoren vragenlijst

Voor de beantwoording van de basisindicatoren vragenlijst geldt het model met basisindicatoren in bijlage 4 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.