Checklist voor zorgaanbieders: alles op orde?

Voor jeugdhulpaanbieders geldt de Jeugdwet, waarin de eisen staan die aan jeugdhulp worden gesteld en waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst.

Voor zorgaanbieders geeft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kaders en verplichtingen voor kwalitatief goede zorg. Deze zaken moeten op orde zijn vóór dat u start met het verlenen van zorg. Hieronder vindt u een overzicht met de hoofdonderwerpen. Hier toetst ook de IGJ op indien ze voor het eerst op bezoek komt. Onder elk onderwerp vindt u een korte uitleg en eventueel een verwijzing naar meer informatie.

Extra onderwerpen

Het overzicht bevat ook informatie over het juist registreren en declareren van de geleverde zorg, het goed informeren van uw patiënten en het organiseren van een professionele bedrijfsvoering. Dit zijn onderwerpen waar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op toeziet. Daarnaast is er informatie over goed bestuur, zaken waar de IGJ en de NZa beiden vanuit de eigen expertise toezicht op houden.