Administratie-, declaratie-, informatie-eisen en goed bestuur

Als nieuwe zorgaanbieder is het ook belangrijk dat u weet wat van u verwacht wordt als het gaat om het leveren van goede zorg, maar ook als het gaat om het registreren en declareren van deze zorg. Of het juist en tijdig informeren van uw patiënten. Of om het vormgeven van uw bedrijfsvoering. Op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa hiervoor regels opgesteld. De NZa ziet ook toe op de naleving hiervan. Meer informatie en alle regelgeving vindt u terug op de website van de NZa.

Registreren en declareren

Het is belangrijk dat u de door u geleverde zorg ook correct registreert en declareert. Onterechte of te hoge declaraties en het declareren van duurdere of andere dan in werkelijkheid geleverde zorg leiden tot hogere zorgkosten en zijn daarom ook niet toegestaan. De basis voor correcte declaraties is gelegen in een goede administratie. Uit zo’n administratie blijkt in ieder geval welke zorg u wanneer tegen welke tarieven aan welke patiënten levert.

Declaraties voor cliënten inzichtelijk

Voor uw cliënten moet het inzichtelijk en duidelijk zijn wat u gedeclareerd heeft. Zo krijgen zij inzicht in hun kosten. Op de website van de NZa vindt u onder het kopje ‘Registreren en declareren’ per zorgsector meer informatie over het correct registreren en declareren van zorg. Voor verschillende sectoren kunt u oefenen met de geldende registratie- en declaratieregels in speciaal daarvoor ontwikkelde e-learnings.

Informeren van uw patiënten

Om uw patiënten maximaal te ondersteunen, is het van belang dat u hen goed en tijdig informeert. In ieder geval over de verschillende behandelopties en bijbehorende kosten. Maar bijvoorbeeld ook over de bij u geldende wachttijden. Zodat patiënten weten hoe snel ze waar terechtkunnen. Betrouwbare en vergelijkbare informatie over het zorgaanbod stelt patiënten in staat de juiste keuzes te maken.
Op de site van de NZA vindt u de regels met betrekking tot het thema ‘informatieverstrekking’.

Goed bestuur

De kans op goede, toegankelijke en betaalbare zorg neemt toe als alle zorgaanbieders beschikken over een professionele bedrijfsvoering. Dat geldt uiteraard ook voor nieuwe zorgaanbieders. Professionele bedrijfsvoering is een beheerste, integere en transparante bedrijfsvoering. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de besturing van zorgondernemingen. Het bestuur van uw onderneming is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.

Kader 'toezicht op goed bestuur'

Goed bestuur en goede zorg gaan vaak hand in hand. Ook spelen, afhankelijk van uw organisatie, bijvoorbeeld ook de zorgverleners, het management, de raad van toezicht en de cliëntenraad een belangrijke rol. In een gezamenlijk kader ‘toezicht op goed bestuur’ beschrijven de NZa en IGJ wat zij op dit terrein van u verwachten. Hierbij moet aandacht zijn voor het op orde brengen van uw systemen en voor ‘zachtere’ aspecten zoals ‘gedrag en cultuur’.