Belangrijk vooraf

Op deze pagina vindt u belangrijke algemene informatie met betrekking tot de onderwerpen in de checklist.

Uitwerkingen moeten passen bij uw ondernening

Het is belangrijk dat de uitwerking van de onderwerpen en het beleid passen bij uw onderneming en bij de cliënten aan wie u zorg wilt gaan verlenen. Daarbij is van belang dat de door u opgestelde documenten overeenkomen met de werkelijkheid. Noemt u bijvoorbeeld in uw kwaliteitsbeleid de functie van kwaliteitsmanager, dan moet deze functie ook daadwerkelijk bestaan en vervuld zijn of worden binnen de organisatie.

Genoemde voorbeelden bij de onderwerpen

Bij sommige onderwerpen worden voorbeelden gegeven. Deze voorbeelden geven u een indicatie van wat er van u verwacht wordt en zijn bedoeld om u op weg te helpen en zijn niet volledig.

Zelf de enige zorgverlener?

Ook solistisch werken zorgaanbieders/zzp’ers moeten voldoen aan de onderwerpen zoals hier genoemd. Beschrijf dan hoe een onderdeel of onderwerp op u en uw zorgverlening van toepassing is of hoe u dat voor uzelf als zorgverlener heeft geregeld. Zie ook de handreiking Wkkgz voor ZZP'ers.

Onderwerp niet van toepassing?

Niet alle onderwerpen zijn op iedereen (meteen) van toepassing. Maakt u bijvoorbeeld geen gebruik van onderaannemers, dan hoeft u uiteraard ook geen overeenkomsten met hen af te sluiten. Leg dan in een document vast waarom een bepaald onderwerp (nog) niet op uw onderneming van toepassing is. Komt de IGJ op bezoek, dan heeft u dit direct voorhanden.

Wat als u nog niet aan alles voldoet?

U bent verplicht ervoor te zorgen dat u aan de kwaliteitseisen voldoet op het moment dat u daadwerkelijk start met zorg leveren. Zolang u nog niet begonnen bent met het verlenen van zorg is het geen probleem dat u nog niet alles helemaal op orde heeft.

Andere wet- en regelgeving

Naast de Wkkgz is er nog andere wet- en regelgeving van toepassing. Wat voor u relevant is, hangt onder andere af van het soort zorg dat u gaat leveren. Denk bijvoorbeeld aan de Geneesmiddelenwet, de Wet BIG, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Ook kan er wet- en regelgeving van toepassing zijn vanuit de gemeente waar u uw zorgonderneming vestigt en de gemeente(n) waar u bijvoorbeeld een zorgcontract mee heeft.

Rapporten IGJ

Wilt u weten op welke onderdelen de inspectie toetst voor uw specifieke sector kijk dan op www.igj.nl.  Rapporten van de IGJ naar aanleiding van bijvoorbeeld een inspectiebezoek worden daar openbaar gemaakt. De inspectie doet dit zodat u als zorgaanbieder kennis kan nemen van de wet- en regelgeving waaraan u moet voldoen.