Cliëntmedezeggenschap

Cliënten of patiënten moeten als groep invloed/inspraak hebben op de dagelijkse leef-/woon- en werkomgeving. De wet stelt dat hiervoor een cliëntenraad wordt ingericht (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, Wmcz 2018).

Wanneer is een cliëntenraad verplicht?

De Wmcz 2018 geldt voor iedere zorginstelling, jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling waar meer dan tien natuurlijke personen zorg verlenen. Voor sommige zorgaanbieders (met name aanbieders in de eerstelijnszorg zonder verblijf) geldt een hogere drempel van 25 personen.
Daarnaast zijn een aantal instellingen (waaronder justitiële-inrichtingen, ggd’en) uitgezonderd. Dit is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wmcz.

Hoe is de cliëntmedezeggenschap bij u geregeld?

U omschrijft dit in uw eigen medezeggenschapsregeling. En u zorgt ervoor dat cliënten of patiënten makkelijk toegang hebben tot deze informatie door deze bijvoorbeeld op uw website te plaatsen en het mogelijk te maken de informatie op te vragen. U communiceert dit op verschillende momenten en manieren aan uw cliënten.

Wat als een cliëntenraad niet lukt?

Soms is het moeilijk om tot een cliëntenraad te komen, o.a. bij kleinschalige zorgaanbieders of binnen de thuiszorg. U moet dan aantoonbaar maken dat u moeite heeft gedaan een cliëntenraad op te richten. Ook moet er wel enige vorm van medezeggenschap mogelijk zijn. Uitgangspunt daarbij is dat het een interactief proces moet zijn, leidend tot invloed op het beleid van uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van huiskameroverleggen (of een andere vorm van bijeenkomst), interactieve nieuwsbrieven, etc. Voorwaarden hierbij zijn: er is sprake van een structureel karakter, het moet op schrift staan en het moet mogelijk zijn voor cliënten om mee te kunnen praten over de onderwerpen waarover ze op grond van de wet mee mogen praten.