Kwaliteitssysteem

Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft. Om dit te (blijven) leveren moet u een lerende solist of organisatie zijn en een kwaliteitssysteem opstellen en inrichten.

U doet dit door te zorgen voor:

  • een cyclisch proces van bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Beleid dat u bedenkt en uitvoert, wordt steeds geĆ«valueerd, indien nodig aanpast of bijgesteld en weer uitgevoerd (Plan, Do, Check, Act (PDCA).
    U houdt daarom ook systematisch gegevens bij over uw zorgverlening zodat u die kunt gebruiken bij de evaluatie en toetsing van de kwaliteit van de zorg.
  • alle wettelijk verplichte registraties in de zorg.
  • goede en voldoende noodzakelijke materialen en, voor zover nodig, bouwkundige voorzieningen zoals bijvoorbeeld thermostaatkranen en tilliften die u regelmatig laat controleren volgens een planning.
  • een duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en afstemmings- en verantwoordingsplichten: wie kan wat en mag wat op welk moment.
  • beleidsdocumenten waarin u bovenstaande zaken heeft vastgelegd. Deze documenten hebben een vaststellingsdatum, een evaluatiedatum en een (proces)eigenaar. U heeft deze documenten gebundeld bij elkaar.

Wettelijke bron: Wkkgz art. 7