Medicatiebeleid

Veilig omgaan met medicatie is een cruciaal onderdeel van goede zorg. Uitgangspunt is dat patiënten hun medicijnen zoveel mogelijk in eigen beheer hebben tenzij dit niet kan of mag. Bij elke nieuwe cliënt wordt bij intake en evaluatie bepaald of het verantwoord is dat hij het medicatiebeheer (deels) zelf regelt en zo ja, hoe dit is bepaald en welke afspraken er zijn gemaakt.

In het medicatiebeleid omschrijft u in ieder geval de taken, verantwoordelijkheden en afspraken over het gehele medicatieproces. Uw beleid moet in lijn zijn met de richtlijn: ‘veilige principes in de medicatieketen’. Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van dit beleid.
Ook moeten in ieder geval de volgende zaken in uw medicatiebeleid zijn opgenomen:

  • Medicatieoverzicht:
    Van iedere cliënt die medicatie gebruikt, ook al heeft de cliënt de medicatie in eigen beheer, moet een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) aanwezig zijn. Wanneer u (een deel) van het medicatieproces op u neemt, moet dit omschreven worden (wie doet wat, wanneer en hoe). Alle door de organisatie verstrekte medicatie moet afgetekend / geparafeerd worden op door de apotheek verstrekte toedieningslijsten.
  • Uitzetten en toedienen:
    Omschrijving van de wijze waarop het uitzetten en toedienen is geregeld. Denk hierbij aan zaken zoals het Geneesmiddel distributiesysteem (GDS)
  • Bewaring: waar en hoe medicatie veilig wordt bewaard en hoe en wanneer deze eventueel retour gaat naar de apotheek.
  • Scholing: een omschrijving van gerichte scholing m.b.t. (bij)werking van de medicatie, in het bijzonder van het personeel dat met de medicatie is belast, moet onderdeel zijn van uw opleidingsplan.
  • Omgaan met fouten: hoe fouten met medicijnen worden gemeld, afgehandeld, teruggekoppeld en geregistreerd worden moet onderdeel zijn van uw beleid op Veilig Incident Melden.

Voorschrijving van medicijnen

Voor het voorschrijven van medicijnen gelden andere eisen. Deze vindt u terug op de website van de IGJ.