Opleidingsplan

U heeft een actueel diploma- en bevoegdheidsoverzicht van alle zorgverleners. U heeft daarnaast een opleidingsplan voor (bij)scholing die past bij de ondersteuning en zorg die u verleent aan uw cliëntgroepen. U legt elk jaar in een document vast welke verdieping, herhaling of aanvullende scholing of training er nodig is voor uzelf en/of uw personeel om de juiste zorg te kunnen blijven verlenen.

Bekwaamheid BIG-geregistreerde zorgverleners

Zijn er BIG-geregistreerden* werkzaam en worden er voorbehouden en risicovolle handelingen verricht, dan moet u hun bekwaamheid regelmatig toetsen en zorgen voor (bij)scholing (zie ook onderwerp voorbehouden en risicovolle handelingen).

Aandacht voor reflectie

U moet regelmatig tijd maken voor zaken als reflectie op eigen gedrag, (veilig) incidenten melden, het medicatiebeleid, meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling. U kunt deze onderwerpen bijvoorbeeld één keer per jaar in een werkoverleg of aparte bijeenkomst onder de aandacht brengen en bespreken.

Vastleggen in een document

De aanpak, planning en de afspraken over de zaken die hierboven worden genoemd, legt u vast in een document met planning (opleidingsplan) en dit deelt u met de betrokken medewerkers.

Wettelijke bronnen: Wkkgz art. 3, art. 8 en art. 9