Vrijheidsbeperking of dwang

Vrijheid hoort bij de universele rechten van de mens. Dwang is daarom alleen toegestaan in een instelling met een Bopz-aanmerking. Voor andere zorgaanbieders geldt dat dit alleen mag worden toegepast in overeenstemming met de cliënt. Ook huisregels of domotica (huisregels, inzet camera`s e.d.) kunnen elementen van vrijheidsbeperking of dwang in zich hebben.

Dwang mag alleen toegepast worden als het echt niet anders kan. Dat wil zeggen: zonder de zorg of behandeling ontstaat er onacceptabel gevaar voor de cliënt zelf of voor mensen in zijn omgeving.

Thuiswonende clienten

Bij thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische problematiek of ouderen met dementie (ook bij gescheiden wonen en zorg of in instellingen) worden soms maatregelen toegepast als de deur op slot, medicatie verdekt door het eten en het gebruik van onrustbanden. Dit is alleen toegestaan als de cliënt het zelf wil en als de maatregel direct opgeheven wordt als de cliënt daarom vraagt of verzet toont. Meestal is het overigens mogelijk goede alternatieven voor dwang te vinden.

Uw beleid

In uw beleidsdocument omschrijft u in ieder geval welke vormen van vrijheidsbeperking of dwang er eventueel in afstemming met de cliënt kunnen worden ingezet, welk noodsituaties zich binnen uw zorgverlening kunnen voordoen die mogelijk vragen om dwang. Ook omschrijft u wie er bevoegd is welke beslissingen te nemen en welke middelen of maatregelen er dan beschikbaar zijn.