definities en begrippen

Hier kunt u alle afkortingen vinden van de wet- en regelgeving.

Er staat ook een uitgebreide toelichting op de gehanteerde begrippen in de vragen en antwoorden over de Wtza.

Regelgeving

AMvB: algemene maatregel van bestuur;
AWtza
: Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders;
Wibz: het wetsontwerp voor een Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders;
Wlz: Wet langdurige zorg;
Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
Wmcz 2018: Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018;
Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg;
Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Wtza: Wet toetreding zorgaanbieders;
WTZi: Wet toelating zorginstellingen;
Zvw: Zorgverzekeringswet

Begrippen

CIBG: uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS waar zorginstellingen zich kunnen melden, vergunning kunnen aanvragen en de jaarverantwoording aanleveren.
Hoofdaannemer: een instelling of een solistisch werkende zorgverlener
IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Instelling: in de Wkkgz wordt onderscheid gemaakt tussen een instelling en een solistisch werkende zorgverlener. Een instelling is een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen, organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen of natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen. In artikel 1, zesde lid, Wkkgz is een uitzondering gemaakt voor een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent. De Wtza sluit aan op het begrip instelling in de Wkkgz, zij het dat voor de meldplicht de hiervoor omschreven uitzondering niet geldt.
Jeugdhulp-pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet
LRZa: landelijk register zorgaanbieders; register, bedoeld in artikel 12 van de Wkkgz
Medisch specialistische zorg: zorg als omschreven in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Wtza. Naar verwachting wordt deze regeling rond de zomer van 2021 gepubliceerd en zal deze op 1 januari 2022 in werking treden.
NZa: Nederlandse Zorgautoriteit
Onderaannemer: a) een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent. b) een zorgverlener die in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent en niet in dienst is van die instelling. De meldplicht in de Wtza is ook van toepassing op onderaannemers.
Pgb: persoonsgebonden budget
Solistisch werkende zorgverlener: in de Wkkgz wordt onderscheid gemaakt tussen een instelling en een solistisch werkende zorgverlener. Een solistisch werkende zorgverlener is een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent. De Wtza sluit aan op het begrip solistisch werkende zorgverlener in de Wkkgz. VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag
Wlz-pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg
Wlz-zorg: zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (hierbij is het dus niet van belang of die zorg al dan niet wordt bekostigd uit de Wlz).
WTZi-instelling: organisatorisch verband dat met ten minste twee zorgverleners zorg verleent of doet verlenen waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet. Hieronder vallen niet een organisatorisch verband dat uitsluitend wordt bekostigd uit pgb of uitsluitend in opdracht van een ander organisatorisch verband werkt.
Zorgverlener: in de Wkkgz is de zorgverlener een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent. Daaronder valt dus niet een persoon die uitsluitend administratief werk verricht. Ook stagiaires en vrijwilligers zijn geen zorgverlener, omdat zij geen beroepsmatige zorg verlenen. De Wtza sluit aan op het begrip zorgverlener in de Wkkgz.
Zvw-pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Zorgverzekeringswet
Zvw-zorg: zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (hierbij is het dus niet van belang of die zorg al dan niet wordt bekostigd uit de Zvw).